Zmiana zakresu i układu danych prezentowanych w danych miesięcznych sektora bankowego oraz w raportach o sytuacji banków

data aktualizacji 22 lutego 2018

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zapisy nowego standardu sprawozdawczości finansowej (Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9: Instrumenty Finansowe - MSSF 9), którego wdrożenie spowodowało istotne zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych. Nowy standard wprowadza zmiany w zasadach klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, nowy model wyznaczania oczekiwanych strat kredytowych w celu obliczania odpisów z tytułu utraty wartości oraz zmienia wymogi w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Efektem zaistniałych zmian jest również zmiana zakresu informacji przekazywanej przez banki do NBP oraz UKNF w ramach sprawozdawczości1 obowiązkowej. W konsekwencji, począwszy od 2018 r. zmianie ulegnie również zakres i układ danych prezentowanych na stronie KNF w ramach Danych miesięcznych sektora bankowego oraz w Raportach o sytuacji banków.

Ze względu na zakres zmian sprawozdawczych, prezentacja danych na stronie KNF w pierwszym kwartale br. może być istotnie opóźniona w porównaniu do dotychczasowej praktyki. Wynika to z konieczności opracowania nowych szablonów do prezentacji danych oraz konieczności pogłębionej analizy danych przekazanych przez banki wg nowego standardu, w celu wyeliminowania możliwych błędów. W kolejnych okresach sprawozdawczych termin publikowania danych powinien powrócić do stanu obowiązującego dotychczas.


1 Szczegółowy zakres nowej sprawozdawczości zawiera Uchwała nr 52/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.