Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Enspirion

data aktualizacji 22 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•    Enspirion spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.