Komunikat z 382. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 lutego 2018 r.

data aktualizacji 20 lutego 2018

W trzysta osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki1,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

 • Arkadiuszowi Garbarczykowi funkcji Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA – nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA,
 • Piotra Marczaka na stanowisko Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA, 
 • Marka Dula na stanowisko Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA,
 • Leszka Skopa na stanowisko Członka Zarządu PKO Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Leszka Skopa na stanowisko Członka Zarządu PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Piotra Sztraucha na stanowisko Członka Zarządu MetLIfe Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA odpowiedzialnego za zarządzenie ryzykiem.

3.    Komisja jednogłośnie zatwierdziła statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 240 tysięcy złotych za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w 2015 r. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015. Jednocześnie komisja umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej wykonywania działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w latach 2011-2014 z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 97 tysięcy złotych , za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

7.    Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną4 („Strona”) karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z brakiem publikacji raportów okresowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, iż spółka publiczna nie przekazała raportów okresowych za pierwsze półrocze 2016 r. oraz za trzeci kwartał 2016 r., co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

8.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. w części dotyczącej nałożenia na osobę fizyczną („Strona”) kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy zł na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z szesnastokrotnym niewykonaniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca I”), a dotyczącego braku przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do 6 marca 2013 r. informacji poufnych dotyczących 16 przypadków niewywiązania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z dwunastokrotnym niewykonaniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej I, a dotyczącego braku przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości w okresie od dnia 24 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r. informacji poufnych dotyczących 12 przypadków niewywiązania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji oraz umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie w części dotyczącej czterokrotnego niewykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej I, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do 18 lutego 2013 r. informacji poufnych dotyczących 4 przypadków niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 19 grudnia 2017 jest związane z zaistniałymi zmianami legislacyjnymi wprowadzającymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) instytucję przedawnienia w odniesieniu do deliktów administracyjnych. W konsekwencji w toku postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF ustaliła, iż w odniesieniu do czterech przypadków braku publikacji informacji poufnych upłynął, ustalony w art. 189g § 1 kpa, termin 5 lat na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. W związku zaś ze zmniejszeniem liczby naruszeń, za które możliwe jest nałożenie kary pieniężnej na Stronę, z 16 do 12 przypadków zaistniała konieczność uwzględnienia powyższej okoliczności w toku miarkowania kary pieniężnej oraz umorzenia postępowania, co też nastąpiło.

Jednocześnie Komisja podkreśla, że nieprzekazane informacje, dotyczące niewykupienia w terminie obligacji oraz niewypłacenia w terminie odsetek, spełniały wszystkie kryteria informacji poufnych. Informacje o każdym z przypadków niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji Spółki dotyczyły jej bezpośrednio, spełniając jednocześnie warunek precyzyjności gdyż wskazywały na okoliczności, które wystąpiły a ich charakter w wystarczającym stopniu umożliwiał dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności na wartość instrumentów finansowych, tj. akcji Spółki.
W znacznym stopniu na działalność Spółki wpływ miało finansowanie zapewnione przez emisję obligacji. Celem części emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych potrzebnych na spłatę zobowiązań związanych z poprzednimi emisjami. Terminowe przekazywanie powyższych informacji w trybie właściwym dla informacji poufnych ułatwiłoby uczestnikom rynku określenie sytuacji, w jakiej znajdowała się wówczas Spółka i mogłoby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych (akcji). Informacje dotyczące niewykupienia w terminie obligacji i niewypłacenia odsetek, wskazywały bowiem jednoznacznie na pogarszającą się płynność Spółki i zagrożenie jej utraty, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że naruszenie warunków emisji obligacji mogło stanowić podstawę do wystąpienia z żądaniem ich przedterminowego wykupu.

9.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 5 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegających na: 

 • niezawarciu kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych;
 • nieprzekazaniu w terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych.

Komisja, w związku z wykreśleniem jednego biura z Rejestru Biur Usług Płatniczych, uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 17 października 2017 r., nakładającą na to biuro karę pieniężną w wysokości 900 zł oraz umorzyła w całości postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 900 zł, w związku z naruszeniem obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegających na nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 r.

10.    Komisja zapoznała się:

 • z raportem „Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2017 r.”;
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie 01.01.2018 – 09.02.2018 r.

11.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 13 marca 2018 r.,
 • 27 marca 2018 r.,
 • 10 kwietnia 2018 r.

______________________
1  A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2d oraz 2e komunikatu.

2  A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 i 9f komunikatu.

3  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2d, 2e, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 9c i 9f komunikatu.

4  Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.).