Komunikat w sprawie wyroku WSA w Warszawie dotyczącego oddalenia skargi SKOK im. F. Stefczyka na decyzję KNF

data aktualizacji 20 lutego 2018

W dniu 20 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku dotyczącym sprawy (sygn. akt VI SA/Wa 1821/17) oddalił skargę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku zwrotu kosztów związanych ze zleceniem na podstawie art. 62d ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia WSA wyjaśnił, iż nie dopatrzył się uchybień w prowadzonym przez KNF postępowaniu administracyjnym, a wydana przez KNF decyzja jest prawidłowa. Zdaniem WSA istniały podstawy do wydania przez KNF zaskarżonej decyzji, a Sąd nie znalazł podstaw do jej uchylenia.