Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach

data aktualizacji 08 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lutego 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez 

  • Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach.
Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost. 
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.