Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ENERGA Invest sp. z o.o. i w „Oleofarm” sp. z o.o

data aktualizacji 07 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lutego 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.: 

  • ENERGA Invest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

oraz

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego:

  • „Oleofarm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;

zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.