Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego oddalenia skargi Petrolinvest SA na decyzję KNF

data aktualizacji 02 lutego 2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w dniu 2 lutego 2018 r. oddalił skargę Petrolinvest SA na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r. w przedmiocie wykluczenia akcji Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tys. złotych.

Komisja postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 r.  postanowiła wstrzymać wykonanie decyzji z dnia 26 maja 2017 r. w zakresie sankcji bezterminowego wykluczenia akcji Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym, pomimo oddalenia skargi na decyzję KNF do chwili uprawomocnienia się wyroku WSA z dnia 2 lutego 2018 r., (wyrok jest prawomocny jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy, a zatem jeśli nie zostanie wniesiona skarga kasacyjna od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie wyroku wraz z uzasadnieniem albo po oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny), wykonanie decyzji w zakresie sankcji bezterminowego wykluczenia akcji Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym jest wstrzymane.