Komunikat w sprawie wyroku WSA w Warszawie dotyczącego oddalenia skargi Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A.

data aktualizacji 31 stycznia 2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i nałożenia kary pieniężnej w związku z niewypłaceniem przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie (sygn. akt VI SA/Wa 1629/17).

W ustanych motywach uzasadnienia WSA w Warszawie wyjaśnił, iż podzielił argumentację Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie oraz  nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa materialnego i proceduralnego w toczącym się przed organem nadzoru postępowaniu administracyjnym.