Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce ENERGA Ciepło Kaliskie

data aktualizacji 31 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•    ENERGA Ciepło Kaliskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.