Komunikat z 380. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 stycznia 2018 r.

data aktualizacji 30 stycznia 2018

W trzysta osiemdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Jacka Kugacza na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA,
•    Pierre-Alexis Brabisa na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

2.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

•    Tomasza Klój na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu,
•    Jacka Jelenia na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

3.    Komisja jednogłośnie utrzymała w całości decyzję KNF z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy zł na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych.

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

•    FAM SA, z dniem 20 lutego 2018 r.,
•    UNIWHEELS SA, z dniem 20 lutego 2018 r.

5.    Komisja zapoznała się:

•    z raportem o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2017 r.

6.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    6 lutego 2018 r.,
•    20 lutego 2018 r.,
•    6 marca 2018 r.,
•    20 marca 2018 r.,
•    10 kwietnia 2018 r.