Komunikat w sprawie wyroku WSA w Warszawie dotyczącego oddalenia skarg Krajowej SKOK i Rady Nadzorczej SKOK "Rafineria"

data aktualizacji 08 stycznia 2018

W dniu 5 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku dotyczącym połączonych spraw (sygn. akt. VI SA/Wa 1640/17 i VI SA/Wa 1641/17) - pod nowa sygnaturą VI SA/Wa 1641 w sprawie ze skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej oraz ze skargi Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej SKOK "Rafineria" na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego  z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie ustanowienia na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych w SKOK "Rafineria" Zarządcy komisarycznego, oddalił obydwie skargi.

WSA podzielił argumentację KNF zawartą w skarżonej decyzji oraz nie dopatrzył się uchybień KNF w zakresie przepisów prawa materialnego oraz w zakresie  prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego.