Komunikat z 377. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2017 r.

data aktualizacji 19 grudnia 2017

W trzysta siedemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju3,
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów4,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej5.

1.    Komisja, na podstawie art. 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, jednogłośnie zmieniła w części decyzje wydane w dniu 4 października 2016 r. w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym. W wyniku przeglądu, dokonanego przez KNF w trybie art. 46 ust. 1 wymienionej ustawy, KNF nałożyła na wymienione banki następujące bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym:

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • mBank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank Polska Kasa Opieki SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank Zachodni WBK SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • ING Bank Śląski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank Handlowy w Warszawie SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank Millennium SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank BGŻ BNP Paribas SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Getin Noble Bank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA – bufor w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013), 
 • SGB – Bank SA – bufor (na zasadzie indywidualnej) w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013). 

W wyniku przeglądu, dokonanego przez KNF w trybie art. 46 ust. 1 wymienionej ustawy i po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, KNF jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Raiffeisen Bank Polska SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na  Raiffeisen Bank Polska SA bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym. 

KNF, na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, jednogłośnie zidentyfikowała Deutsche Bank Polska SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013). 


Opis metod identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym, uwzględniający przepisy prawa i wytyczne europejskie, został opublikowany w serwisie internetowym KNF w dniu 8 czerwca 2016 r.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Marcusa van der Ploeg na stanowisko Prezesa Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
 • Bogdana Grzybowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Toyota Bank Polska SA,
 • Krzysztofa Kożuchowskiego na stanowisko Członka Zarządu MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: 

 • Marcinowi Romanowskiemu funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Piotra Zawistowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu. 

5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia spółce Polski Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

6.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia PGE Domowi Maklerskiemu SA z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych.

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Michael/Ström Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

8.    Komisja jednogłośnie skreśliła agenta firmy inwestycyjnej Krzysztofa Mielczarka z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowym. 

9.    Komisja jednogłośnie skreśliła agenta firmy Małgorzatę Kochanek z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowym. 

10.    Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmiany w statucie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Celem zmian w  jest przede wszystkim uwzględnienie wcześniejszych zastrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w uzasadnieniu decyzji KNF z dnia 17 maja 2016 r. Ponadto Kasa Krajowa dostosowuje statut do zmian w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględnia w nim aktualne orzecznictwo sądowe.

11.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę PAYMENTO FINANCIAL SA z siedzibą w Tychach.

Zakres świadczonych przez spółkę PAYMENTO FINANCIAL SA usług płatniczych obejmuje:
1)    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych);
2)    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: 

a)    przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o usługach płatniczych),
b)    przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o usługach płatniczych),
c)    przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o usługach płatniczych);
3)    wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych).
4)    umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegające na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych).

12.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez AZ Jupiter 12 B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA w liczbie zapewniającej przekroczenie przez Jupiter jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez Allianz Argos 14 GmbH akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA w liczbie zapewniającej przekroczenie przez Allianz Argos jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Spółki.

13.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycycjnych SA karę pieniężną w wysokości 450 tysięcy złotych, za naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

- art. 96 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,
- art. 98 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 20% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej,
- art. 104 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfeli Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot,
- art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfela Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.

14.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

 • Paged SA – z dniem 9 stycznia 2018 r.

15.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji mBankowi SA.

16.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Fundację Orange od Orange Polska SA 1 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange SA.

17.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu: 

 • Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus,
 • Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
 • Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego,
 • Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao.

18.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Sanchoria Investments Limited karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że Sanchoria Investments Limited, dwukrotnie naruszyła art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż:

 • nie zawiadomiła Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export S.A. o zwiększeniu w dniu 28 marca 2013 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export S.A. powyżej 5 %,
 • nie zawiadomiła Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export S.A. o zmniejszeniu w dniu 5 lipca 2013 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export S.A. poniżej 5 %.

19.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Broukalla Management Limited karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że Broukalla Management Limited dwukrotnie naruszyła art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż:

 • nie zawiadomiła Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export S.A. o zwiększeniu w dniu 28 marca 2013 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export S.A. powyżej 5 %,
 • zawiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego i spółkę Mostostal-Export S.A. o zmniejszeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. jej udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export S.A. poniżej 5 % po upływie przewidzianego prawem terminu.

20.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 9 sierpnia 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 25 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych i umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieterminowym przekazaniem skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. 

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 9 sierpnia 2016 r. jest związane z uwzględnieniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), Komisja zdecydowała o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Po drugie, Komisja zweryfikowała czas pozostawania przez Stronę członkiem zarządu Spółki w okresie opóźnienia przekazania raportów okresowych za 2012 r. Po trzecie, Komisja uznała okoliczność, iż Strona nie uzyskała korzyści i nie uniknęła strat w związku z nieterminowym przekazaniem raportów okresowych.

Powyższe nie zmienia faktu, iż naruszenia, których dopuściła się spółka publiczna w okresie pozostawania przez Stronę jej członkiem zarządu, tj. brak przekazania w terminie skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r., skonsolidowanego raportu za 2012 r. i raportu okresowego za 2012 r. (wyłączając z tego jednak nieterminowe przekazanie skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r., które obecnie nie stanowi tytułu do przyjęcia odpowiedzialności Strony) nadal mają charakter rażący.  

21.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 9 sierpnia 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych i umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieterminowym przekazaniem skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 9 sierpnia 2016 r. jest związane z uwzględnieniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), Komisja zdecydowała o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Po drugie, Komisja wzięła pod uwagę zdarzenie niezależne od Spółki i Strony, którego zajście wydłużało termin publikacji części raportów okresowych. Po trzecie, Komisja uwzględniła sytuację finansową Strony. Po czwarte, Komisja uznała okoliczność, iż Strona nie uzyskała korzyści i nie uniknęła strat w związku z nieterminowym przekazaniem lub brakiem przekazania raportów okresowych.

Powyższe nie zmienia jednak faktu, iż naruszenia, których dopuściła się spółka publiczna w okresie pozostawania przez Stronę jej członkiem zarządu, tj. nieterminowe przekazanie skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r., skonsolidowanego raportu okresowego za 2012, raportu okresowego za 2012, skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2013 r., skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2013 r., skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2013 r., skonsolidowanego raportu okresowego za 2013 r., raportu okresowego za 2013 r., skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2014 r., skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r. i skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2014 r. po upływie przewidzianych prawem terminów oraz nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: skonsolidowanego raportu okresowego za 2014 r., raportu okresowego za 2014 r., skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2015 r., skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2015 r. oraz skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 r. (wyłączając z tego jednak nieterminowe przekazanie skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r., które obecnie nie stanowi tytułu do przyjęcia odpowiedzialności Strony) mają charakter rażący.

22.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 9 sierpnia 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 25 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych i umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieterminowym przekazaniem skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. i skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2013 r.

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 9 sierpnia 2016 r. jest związane z uwzględnieniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony wyłącznie do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), Komisja zdecydowała o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Po drugie, Komisja wzięła pod uwagę, iż brak jest podstaw do przyjęcia odpowiedzialności Strony za brak przekazania przez Spółkę skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2013 r. Po trzecie, Komisja zweryfikowała czas pozostawania przez Stronę członkiem zarządu Spółki w okresie opóźnienia przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2013 r. Po czwarte, Komisja uznała okoliczność, iż Strona nie uzyskała korzyści i nie uniknęła strat w związku z nieterminowym przekazaniem lub brakiem przekazania raportów okresowych.

Powyższe nie zmienia faktu, iż naruszenia, których dopuściła się spółka publiczna w okresie pozostawania przez Stronę jej członkiem zarządu, tj. brak przekazania w terminie skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r., skonsolidowanego raportu za 2012 r., raportu okresowego za 2012 r. i skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2013 r. (wyłączając z tego jednak nieterminowe przekazanie skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r., które obecnie nie stanowią tytułu do przyjęcia odpowiedzialności Strony) nadal mają charakter rażący.

23.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 10 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości: 2 razy po 5 tysięcy złotych na 1 biuro, 2 razy po 2,5 tysiąca złotych na 1 biuro, 3 razy po 1,5 tysiąca złotych na 1 biuro, 2,5 tysiąca złotych oraz 900 złotych na 1 biuro, 2,5 tysiąca złotych na 1 biuro, 1,5 tysiąca złotych na 1 biuro oraz po 900 złotych na 4 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na: 

 • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2015 r. lub w IV kwartale 2015 r. lub w I kwartale 2016 r. lub w II kwartale 2016 roku lub w 2015 roku.

Komisja, w przypadku 2 biur, jednogłośnie umorzyła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych, z uwagi na niewykonywanie przez te biura transakcji płatniczych w okresie sprawozdawczym.

24.    Komisja zapoznała się z informacją:

 • dotyczącą planowanych na 2018 r. działań KNF w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • o sytuacji KIP i BUP w III kwartale 2017 r.,
 • dotyczącą wyników badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2016 rok,
 • dotyczącą rynku otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale 2017 roku,
 • o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.09.2014-29.09.2017 r.

25.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 9 stycznia 2018 r.,
 • 23 stycznia 2018 r.,
 • 6 lutego 2018 r.,
 • 20 lutego 2018 r.,
 • 6 marca 2018 r.,
 • 20 marca 2018 r.,
 • 10 kwietnia 2018 r.

__________________________

1M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowani spraw opisanych w pkt. 1b, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 2c, 10, 11, 12, 13, 15, 16 oraz 17a komunikatu.

2M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowani spraw opisanych w pkt. 20, 21 oraz 22 komunikatu.

3A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1a, 1c, 2a, 11, 17b, 17c oraz 17d komunikatu.

4P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowani spraw opisanych w pkt. 1, 2c, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz 23 komunikatu.

5Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2c, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz 23 komunikatu.