Komunikat w sprawie wyroków NSA w Warszawie dotyczących oddalenia skarg kasacyjnych Krajowej SKOK

data aktualizacji 08 grudnia 2017

1.    Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie o sygn. II GSK 760/16 oddalił skargę kasacyjną Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. udzielonego Kasie Krajowej upomnienia na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
W ustnym uzasadnieniu Sąd zwrócił przede wszystkim uwagę na sekwencyjność procedury sankcjonowania uregulowanej w art. 71 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz podkreślił formalny charakter upomnienia jako warunku zastosowania sankcji z art. 71 ust. 2 tej ustawy, a także jego funkcję sygnalizacyjno-ostrzegawczą, pozwalającą podmiotowi nadzorowanemu dobrowolnie dostosować swoje postępowanie do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego upomnienie posiada charakter niewiążący, pozbawiony elementu władczego, a organ nadzoru nakładając upomnienie nie prowadzi postępowania administracyjnego oraz nie rozstrzyga w tym zakresie w sposób władczy co do istoty sprawy.

2.    Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie o sygn. II GSK 2836/16 oddalił skargę kasacyjną Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - oceny przekazanego przez Kasę Krajową dokumentu zatytułowanego „program postępowania naprawczego” (art. 72b) ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych).
W ustnym uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał przede wszystkim, że w zakresie oceny przedstawionego przez Kasę Krajową programu postępowania naprawczego Komisja Nadzoru Finansowego nie prowadzi postępowania administracyjnego oraz nie rozstrzyga w tym zakresie w sposób władczy co do istoty sprawy.