Komunikat w sprawie wyroku NSA w Warszawie dotyczącego oddalenia skargi kasacyjnej SKOK Wielkopolska

data aktualizacji 28 listopada 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. II GSK 716/16 oddalił skargę kasacyjną Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. przed WSA VI SA/Wa 814/15) w sprawie skargi Wielkopolskiej SKOK na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 16 stycznia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie zlecenia przez KNF biegłemu rewidentowi zbadania prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego. NSA podzielił stanowisko WSA, iż środek przewidziany w art. 62d ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych jest czynnością organu nadzoru o charakterze niewładczym i dlatego też czynność ta nie przybiera formy decyzji administracyjnej. W związku z powyższym od czynności takiej, tj. od czynności organu nadzoru, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) niedopuszczalne jest odwołanie (w przedmiotowym przypadku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Dlatego też wydanie przez KNF postanowienia w dniu 16 stycznia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (…) było prawidłowe i nie naruszyło przepisów prawa.