Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kredyt Inkaso S.A.

data aktualizacji 24 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (oferującym jest IPOPEMA SECURITIES S.A. z siedzibą w Warszawie).