Komunikat z 375. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2017 r.

data aktualizacji 21 listopada 2017

W trzysta siedemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
•    Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów3,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej4,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego5,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej6.

1.    Komisja na wniosek 56 banków spółdzielczych, zezwoliła na utworzenie banku zrzeszającego te banki pod firmą: Polski Bank Apeksowy SA. Komisja zatwierdziła jednocześnie przedłożony przez Założycieli projekt statutu Banku oraz zatwierdziła następujący pierwszy skład zarządu Banku:

•    Anna Henryka Zwierzchowska – Prezes Zarządu Banku,
•    Elżbieta Maria Ceglarek – Wiceprezes Zarządu Banku - członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku,
•    Władysław Jan Postuła – Wiceprezes Zarządu Banku.

Działalność banku ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w formie m.in. obsługi finansowej zrzeszenia, zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie, realizacji rozliczeń, zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej.

Polski Bank Apeksowy SA nie będzie posiadał placówek, działalność będzie prowadzona w siedzibie w Raszynie. Bank nie będzie prowadził działalności komercyjnej, a w szczególności nie będzie gromadził depozytów ludności.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, Komisja określiła warunek, spełnienie którego wymagane jest dla wydania przez KNF zezwolenia na rozpoczęcie przez Bank działalności:

- w przypadku gdy którykolwiek z Założycieli, z jakichkolwiek względów nie obejmie deklarowanej liczby akcji Banku albo objęte już akcje zdecyduje się zbyć lub nie przystąpi do tworzonego przez Bank zrzeszenia albo z tego zrzeszenia wystąpi, pozostali Założyciele zapewnią odpowiednio:

•    pokrycie kapitału założycielskiego Banku w kwocie określonej niniejszą decyzją, w szczególności poprzez objęcie dodatkowych akcji banku lub odkupienie akcji od zbywających je Założycieli,
•    utrzymanie zakładanych w programie działalności i planie finansowym Banku wielkości przychodów i kosztów lub relacji między tymi wielkościami, tak by zapewnić pełną realizację przewidzianych zadań banku zrzeszającego.

Wynik głosowania KNF: 2 głosy za udzieleniem zezwolenia (A. Kaźmierczak, J. Wojtyła), 6 głosów wstrzymujących się (M. Chrzanowski, A. Diakonow, M. Pachucki, A. Artwich, P. Nowak, Z. Sokal).

2.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Dom Maklerski W Investments SA, jednogłośnie odmówiła uchylenia decyzji KNF z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia Infinity8 SA (obecnie Dom Maklerski W Investments SA)  zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz jednogłośnie odmówiła uchylenia decyzji KNF z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Domowi Maklerskiemu W Investments SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Komisja ustala czy działalność maklerska Domu Maklerskiego W Investments SA  jest zgodna z przepisami prawa, regulaminami, warunkami określonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem zleceniodawców. Z uwagi na interes społeczny celowym jest dokładne zweryfikowanie sposobu prowadzenia działalności przez podmiot, co w przypadku uchylenia Decyzji w trybie art. 155 Kpa, nie byłoby możliwe.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Toruniu (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie (Bank przejmowany).

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę ITRAN sp. z o.o.

Zakres świadczonych przez spółkę ITRAN sp. z o.o. usług płatniczych obejmuje:

•    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych);
•    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o usługach płatniczych);
•    wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych).

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
•    Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

6.    Komisja, na wniosek Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA w likwidacji, jednogłośnie cofnęła zezwolenie organu nadzoru z dnia 5 stycznia 1999 r. na utworzenie Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA (ówcześnie: Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union SA). Decyzja ta jest konsekwencją wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 r. zezwolenia na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

7.    Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o:

•    wszczęciu przez Komisję postępowań administracyjnych w przedmiocie naruszenia art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie publicznej) w związku z transakcjami na akcjach spółki Devoran S.A., oraz
•    zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Devoran S.A. o której mowa w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - dalej Rozporządzenie MAR.

Komunikat w sprawie spółki Devoran SA.

8.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru zarządzających ASI spółce:

•    Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM SA.

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja uznała, że wnioski Spółek o wpis do rejestru zarządzających ASI został złożony przez podmiot, który nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności jako zarządzający ASI, a zatem nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, co stanowi, zgodnie z art. 70zc ust. 3 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przesłankę odmowy dokonania wpisu do rejestru.

9.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki SA akcji Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

10.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki SA udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion sp z o.o. w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i 50% udziału w kapitale zakładowym Domu Inwestycyjnego Xelion sp z o.o.

11.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę inwestycyjną Goldenburg Group Ltd z siedzibą w Limassol, Republika Cypryjska, jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną – WESTA GROUP sp. z o.o.

Według Komisji przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty i informacje nie pozwalają na stwierdzenie, że struktura organizacyjna Spółki gwarantuje wykonywanie czynności agencyjnych w sposób prawidłowy z dochowaniem należytej staranności.

Komisja stwierdza, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności wskazujące na możliwość doprowadzenia do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej, co, stosownie do treści art. 81 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowi również podstawę do odmowy wpisania Spółki do rejestru agentów firmy inwestycyjnej. Podmiot, który nie dopełnia ciążących na nim obowiązków nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, nie daje gwarancji rzetelności i uczciwości.

12.    Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie stosowania Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczących polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów i usług bankowych.

Przyjęta uchwała zawiera oczekiwanie Komisji, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe oraz pośrednicy kredytu hipotecznego, nie później niż do dnia 1 lipca 2018 r., uwzględnią w swojej działalności Wytyczne EUNB.

Komisja, kierując się zasadą dobra ogólnego, w celu ograniczenia ryzyka nierównego traktowania podmiotów funkcjonujących na polskim rynku, wyraziła w uchwale oczekiwanie, że także oddziały instytucji kredytowych w Polsce, nie później niż do dnia 1 lipca 2018 r., uwzględnią w swojej działalności Wytyczne EUNB.

Tło regulacyjne

Dnia 13 grudnia 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał Wytyczne dotyczące polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów i usług bankowych (EBA/GL/2016/06). Datę rozpoczęcia stosowania Wytycznych EUNB wyznaczono na dzień 13 stycznia 2018 r.

Bezpośrednimi adresatami Wytycznych EUNB, obok właściwych organów, są instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, konglomeraty finansowe, dostawcy usług płatniczych i instytucje pieniądza elektronicznego. Jednakże, z treści Wytycznych EUNB, wynika, że adresatami są także: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pośrednicy kredytu hipotecznego oraz oddziały banków zagranicznych. Dokument ten adresowany jest zatem do szerszego kręgu podmiotów niż wynikałoby to bezpośrednio z mandatu EUNB.

Komisja, jako adresat Wytycznych EUNB, zobowiązana jest do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia przestrzegania Wytycznych EUNB przez wszystkie podmioty, do których odnosi się ich treść. Z tego względu, konieczne było przyjęcie stosownej uchwały.

Link do dokumentu

13.    Komisja zapoznała się z założeniami nowelizacji Rekomendacji B  dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji finansowych banków.

Mając na uwadze czas, jaki upłynął od momentu przyjęcia omawianej Rekomendacji B oraz zmiany, jakie zaszły w globalizującym się świecie finansów, w tym w otoczeniu prawnym, KNF zamierza wprowadzić niezbędne modyfikacje w Rekomendacji B.

Zmiany będące rezultatem aktualizacji tekstu Rekomendacji B obejmą przede wszystkim:

•    uporządkowanie terminologii stosownej w rekomendacji,
•    zawężenie zakresu stosowania Rekomendacji B poprzez wyłączenie z niej postanowień dotyczących instrumentów pochodnych, które ujęte są w Rekomendacji A,
•    wykreślenie postanowień dotyczących outsourcingu, które obecnie regulowanie są w ustawie – Prawo bankowe,
•    dostosowanie struktury Rekomendacji do zasad aktualnie stosowanych
w odniesieniu do Rekomendacji przyjmowanych przez KNF.

Projekt nowelizacji Rekomendacji B zostanie przekazany do publicznych konsultacji w I kwartale 2018 r.

14.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej: ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA) karę pieniężną w wysokości 450 tysięcy złotych za naruszenie przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej: ING Otwarty Fundusz Emerytalny), zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, art. 139 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w związku z brakiem dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokaty dokonanej w akcje spółki publicznej.

15.    Komisja przyjęła:

•    informację dotyczącą wyników prac Forum Zadośćuczynień.

16.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    5 grudnia 2017 r.,
•    19 grudnia 2017 r.,
•    9 stycznia 2018 r.,
•    23 stycznia 2018 r.

____________
1   M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 4 komunikatu.
2   A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 9 oraz 10 komunikatu.
3   P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 14  komunikatu.
4   J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 14 komunikatu.
5   A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 7, 11 oraz 12 komunikatu.
6   Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 14 komunikatu.