Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BEST SA

data aktualizacji 25 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • BEST SA z siedzibą w Gdyni, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350.000.000 PLN (oferującymi są Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Alior Bank SA – Biuro Maklerskie).