Komunikat z 373. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2017 r.

data aktualizacji 24 października 2017

W trzysta siedemdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł. 

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

 • Danuty Źrałek na stanowisko członka Zarządu D.A.S. TU Ochrony Prawnej SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 
 • Radosława Kiełbasińskiego na stanowisko członka Zarządu PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, 
 • Marka Kałęckiego na stanowisko członka Zarządu PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. 

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez: 

 • TP TELTECH Sp. z o.o. od Orange Polska SA 14 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska SA, 
 • Telefony Podlaskie SA od Orange Polska SA 1 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska SA, 
 • Orange Szkolenia Sp. z o.o. od Orange Polska SA 1 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska SA. 

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu INC SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

5.    Komisja jednogłośnie utrzymała w całości decyzję KNF z dnia 14 lutego 2017 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, że spółka publiczna nienależycie sporządziła raporty okresowe, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie. 

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Fritz Group SA.

Zakres świadczonych przez spółkę usług płatniczych obejmuje:

1) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych);

2) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o usługach płatniczych. 

7.    Komisja nałożyła na Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK Spółka Akcyjna (dalej: „Strona”) karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych, w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wobec niezawiadomienia KNF o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5% kapitału zakładowego.

Wymierzając powyższą karę Komisja poczytała na korzyść Strony fakt, że to ona sama zidentyfikowała nieprawidłowość i poinformowała o dokonanej transakcji. Wzięto również pod uwagę współpracę Strony z organem nadzoru, co znacznie przyczyniło się do szybkiego i sprawnego zebrania materiału dowodowego.

Wynik głosowania KNF: 5 głosów za nałożeniem kary (M. Chrzanowski, M. Pachucki, P. Nowak, Z.Sokal, A. Kaźmierczak), 1 głos wstrzymujący się (J. Wojtyła). 

8.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej”), w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w I i II kwartale 2011 r. oraz w latach 2014 – 2015 i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011 – 2015. KNF umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej wykonywania działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach grupy 3 w III i IV kwartale 2011 r. oraz latach 2012 – 2013 w związku z niestwierdzeniem naruszenia art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w w/w okresie. 

9.    Komisja zapoznała się: 

 • z raportem o sytuacji banków w I półroczu 2017 r., 
 • z informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2017 r., 
 • z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2017 r., 
 • z raportem o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2017 r., 
 • z informacją o sytuacji finansowej PTE w I połowie 2017 r. 

10.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 7 listopada 2017 r., 
 • 21 listopada 2017 r., 
 • 5 grudnia 2017 r., 
 • 19 grudnia 2017 r., 
 • 9 stycznia 2018 r., 
 • 23 stycznia 2018 r.
___________________ 

1M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 4 komunikatu,

2A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 komunikatu,

3J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3, 4, i 5 komunikatu,

4Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 8 komunikatu.