Przypomnienie treści stanowiska nadzorczego skierowanego do emitentów w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie publikacji informacji poufnych

data aktualizacji 16 października 2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, że w dniu 26 lutego 2013 r. na stronie internetowej KNF zostało opublikowane stanowisko nadzorcze skierowane do emitentów. Zostało ono wydane w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które stanowiły implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy MAD.

W stanowisku wskazano przykłady zdarzeń, które należy poddać szczególnej analizie pod kątem oceny, czy stanowią one informację poufną. Stanowisko, nie posiadając charakteru prawotwórczego, poprzez wskazanie przykładowych zdarzeń, miało ułatwić dokonanie takiej analizy osobom odpowiedzialnym za politykę informacyjną emitentów. Lista zdarzeń podlegających ocenie w zakresie kryteriów informacji poufnej stanowiła sygnał skierowany do spółek publicznych, jednakże to po stronie zarządów spółek publicznych leży konieczność dokonania tej oceny.

Jako przykład takich zdarzeń została wymieniona konieczność dokonania odpisów lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości aktywów. W przedmiotowym stanowisku podkreślono, iż pomimo tego, że informacja o zaistniałej różnicy w wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu okresowym, to uczestnicy rynku kapitałowego powinni zostać niezwłocznie poinformowani o konieczności dokonania odpisu (pod warunkiem, że spełnione są kryteria informacji poufnej) jeszcze przed terminem przekazania raportu okresowego do publicznej wiadomości.

Powyższe stanowisko pozostało aktualne po wejściu w życie rozporządzenia MAR.
Informacja taka została opublikowana na stronie internetowej KNF, w zakładce „Rozporządzenie MAR”, w części: „Pytania i odpowiedzi”.

W przypadku konieczności dokonania odpisu lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości aktywów, emitent musi równocześnie przeprowadzić analizę takiego zdarzenia pod kątem jego kwalifikacji jako informacji poufnej. Jeżeli są spełnione kryteria informacji poufnej określone w art. 7 rozporządzenia MAR, emitent powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie, zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia. Emitent powinien dokonać tego niezależnie od terminu przekazania stosownego raportu okresowego oraz pomimo,
iż informacja o zaistniałej różnicy wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym raporcie. 

Należy także wskazać, że w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków dotyczących publikacji informacji poufnych KNF może, stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, nałożyć karę administracyjną na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta. W związku z tym, podział kompetencji poszczególnych członków zarządu pozostaje bez wpływu na możliwość nałożenia kary administracyjnej, a może jedynie wpływać na jej wysokość.