Komunikat z 370. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2017 r.

data aktualizacji 26 września 2017

W trzysta siedemdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów2
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju3
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej4
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego5
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej6
1.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie ZarząduGiełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Giełdy Marka Dietla i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 • Romana Pałaca na stanowisko prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA
 • Jakuba Machnika na stanowisko członka Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 
 • Jakuba Machnika na stanowisko członka Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. 
3.    Komisja udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu BDM SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Wynik głosowania KNF: 6 głosów za udzieleniem zezwolenia (M. Chrzanowski, A. Diakonow, M. Pachucki, A. Artwich, Z. Sokal, A. Kaźmierczak), 1 głos wstrzymujący się (P. Nowak). 

4.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ING Bank Śląski SA, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia ING Bankowi Śląskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w części obejmującej zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: 
 • oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami, dalej: Ustawa), 
 • świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe (art. 69 ust. 2 pkt 7 Ustawy), 
 • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią (art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy), 
 • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy), 
 • świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną (art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy). 
5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Spółce: 
 • Macrologic SA
6.    Komisja, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jednogłośnie nałożyła na 5 osób fizycznych (dalej: „Strony”) kary pieniężne w wysokości odpowiednio 95 tysięcy złotych, 95 tysięcy złotych, 90 tysięcy złotych, 90 tysięcy złotych oraz 90 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Strony funkcji członków zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem informacji poufnej. 

W toku postępowania prowadzonego wobec członków zarządu spółki publicznej ustalono, że w momencie naruszenia przez Spółkę art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, Strony pełniły funkcje członków zarządu Spółki. 

Komisja zwraca przy tym uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad, co przekłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych. 

7.    Komisja, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 24 maja 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 100 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 85 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych i umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. 

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 24 maja 2016 r. jest związane z ustaleniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony wyłącznie do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), Komisja zdecydowała o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ stwierdził, że wpływ na sporządzanie raportów okresowych przez spółkę publiczną miała utrata kworum w radzie nadzorczej ww. spółki. Komisja uwzględniła również brak uprzedniej karalności Strony, jej współpracę w toku postępowania oraz, w ograniczonym zakresie, ustaloną w toku postępowania sytuację majątkową. 

Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia, iż spółka publiczna nie przekazała raportów okresowych za okres od 2014 r. do III kwartału 2015 r., co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie. 

W toku postępowania prowadzonego wobec członka zarządu spółki publicznej ustalono, że w momencie naruszenia przez Spółkę art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, Strona pełniła funkcję jedynego członka zarządu Spółki. 

8.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 5 lipca 2016 r. w przedmiocie nałożenia na spółkę HAWE SA kary pieniężnej w wysokości 250 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, iż spółka HAWE SA dopuściła się naruszenia: 
 • art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną poręczeniu osobom związanym ze spółką HAWE SA, 
 • art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu w dniu 16 stycznia 2013 r. przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości, 
i nałożyła na spółkę HAWE SA w upadłości karę pieniężnej w wysokości 230 tysięcy złotych za wyżej wskazane naruszenia przepisów ustawy o ofercie. 

Komisja wskazuje, iż przyczyną uchylenia decyzji z dnia 5 lipca 2016 r. i nałożenia kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest uwzględnienie nowej okoliczności dotyczącej ogłoszenia upadłości spółki HAWE SA. 

9.    Komisja zapoznała się z informacją: 
 • rynek otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale 2017 r.,
 • sprawozdanie z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2016 r.,
 • reasekuracja krajowych zakładów ubezpieczeń w 2016 r.
10.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 
 • 17 października 2017 r., 
 • 24 października 2017 r., 
 • 7 listopada 2017 r., 
 • 21 listopada 2017 r., 
 • 5 grudnia 2017 r., 
 • 19 grudnia 2017 r., 
 • 9 stycznia 2018 r., 
 • 23 stycznia 2018 r.
____________________ 

1M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 7 i 8 komunikatu.

2P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 i 2a komunikatu.

3A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 i 2a komunikatu.

4J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 komunikatu.

5A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 4 komunikatu.

6Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 i 7 komunikatu.