Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki DEVORAN

data aktualizacji 21 września 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:
     • DEVORAN S.A.
z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje czynności sprawdzające mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie możliwości nie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Po zakończeniu prac w tym zakresie zostanie wydany stosowny komunikat, a wznowienie obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A.  nastąpi po przekazaniu tego komunikatu do publicznej wiadomości.