Termin wykluczenia akcji Cash Flow S.A. z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 15 września 2017

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 września 2017 r. dotyczącego wykluczenia akcji Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z obrotu na rynku regulowanym, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, iż do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło zwrotne potwierdzenie odbioru przez Cash Flow S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. (DPP/WPO/476/27/31/16/17/MZ).

Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016 r., sygn. DPP/WPAI/476/9/10/15/16/ES oraz wykluczyła papiery wartościowe spółki Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z obrotu na rynku regulowanym i nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 150 000 zł oraz umorzyła postępowanie administracyjne w pozostałej części. Skutek w postaci wykluczenia akcji spółki Cash Flow S.A. z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia doręczenia decyzji z dnia 29 sierpnia 2017 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Cash Flow S.A. powinien być dzień 4 października 2017 r.