Komunikat z 368. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2017 r.

data aktualizacji 14 września 2017

W trzysta sześćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów2,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

•    Macieja Korzeniowskiego na stanowisko członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A., odpowiedzialnego za zarządzenie ryzykiem,
•    Nadziei Markiewicz na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce,
•    Krzysztofa Łukaszuka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie (bank przejmowany).

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 7.266 akcji Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

4.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru zarządzających ASI:

•    Mzuri CFI 1 Sp. z o.o.,
•    Mzuri CFI 2 Sp. z o.o.,
•    Mzuri CFI 4 Sp. z o.o.,
•    Mzuri CFI 6 Sp. z o.o. w organizacji. 

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja uznała, że wnioski Spółek o wpis do rejestru zarządzających ASI został złożony przez podmioty, które nie prowadzą i nie zamierzają prowadzić działalności jako zarządzający ASI, a zatem nie są podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, co stanowi, zgodnie z art. 70zc ust. 3 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przesłankę odmowy dokonania wpisu do rejestru.

5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Spółkom:

•    Pelion S.A., z dniem 29 września 2017 r.,
•    Inwestycje Alternatywne Profit S.A., z dniem 3 października 2017 r.,
•    Seka S.A., z dniem 3 października 2017 r.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. karę pieniężną w wysokości 270 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

7.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    podziału zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2016 r.,
•    wyników Badania i Oceny Nadzorczej (BION) powszechnych towarzystw emerytalnych za rok 2016,
•    podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. 

8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    26 września 2017 r.,
•    10 października 2017 r.,
•    24 października 2017 r.,
•    7 listopada 2017 r.,
•    21 listopada 2017 r.,
•    5 grudnia 2017 r.,
•    19 grudnia 2017 r.,
•    9 stycznia 2018 r.,
•    23 stycznia 2018 r.

______________________
1  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 komunikatu.
2  P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 komunikatu.
3  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 5 i 6 komunikatu.
4  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 komunikatu.