Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat UKNF w sprawie stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego świadczenia przez firmy audytorskie usług w zakresie badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Data aktualizacji:
Organ nadzoru niniejszym przekazuje stanowisko Ministerstwa Finansów skierowane do zakładu ubezpieczeń w odpowiedzi na indywidualne zapytanie w sprawie klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (zwanego dalej: „SFCR”), o którym mowa w art. 290 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1170,  z późn. zm.).

W opinii Ministerstwa Finansów usługa badania SFCR nie stanowi usługi badania ustawowego ani też badania dobrowolnego w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) (zwanej dalej: „ustawą o biegłych rewidentach”), z uwagi na odmienny przedmiot usługi w stosunku do usługi badania ustawowego. O ile przedmiotem usługi badania ustawowego jest roczne sprawozdanie finansowe jednostki - to przedmiotem usługi badania SFCR jest inne sprawozdanie sporządzone według innych zasad (chociaż też dotyczące okresu rocznego).

Usługa badania SFCR stanowi usługę atestacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach, gdyż jej celem jest uwiarygodnienie w stopniu wysokim sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (tj. w takim jak w przypadku badania ustawowego sprawozdań finansowych) i zalicza się do katalogu czynności rewizji finansowej, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o biegłych rewidentach.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach usługi czynności rewizji finansowej nie są usługami zabronionymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE nr 537/2014 (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 330 z 11.06.2014, str. 66) i mogą być zatem świadczone przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego tej samej jednostki.
Do pobrania

Komunikat UKNF w sprawie stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego świadczenia przez firmy audytorskie usług w zakresie badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

plik .pdf, 193,8kB
Pobierz