Informacja na temat działań zakładów ubezpieczeń w związku ze skutkami nawałnic z sierpnia 2017 r.

data aktualizacji 25 sierpnia 2017

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski spotkał się w czwartek, 24 sierpnia br. z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji skutków nawałnic, jakie w ostatnim czasie przeszły nad Polską. Poinformował podczas spotkania, że Urząd KNF oczekuje, aby zakłady ubezpieczeń przekazały informacje na temat podjętych dotychczas działań związanych z likwidacją szkód po nawałnicach.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą działań zakładów ubezpieczeń oraz Urzędu KNF w związku ze skutkami nawałnic z sierpnia 2017 r.:

•    zakłady ubezpieczeń chroniące mienie ubezpieczonych, bezpośrednio po zaistnieniu zdarzeń katastroficznych podjęły szereg działań w celu jak najszybszego prowadzenia postępowań w zakresie likwidacji szkód. Celem podejmowanych działań jest przyspieszenie wypłat dla poszkodowanych i uproszczenie procesu likwidacji szkód, tak, aby nie był on uciążliwy dla poszkodowanych. Działania zakładów ubezpieczeń są proporcjonalne do skali zgłaszanych szkód, wielkości portfela ubezpieczeń mienia oraz dostosowane do potrzeb poszkodowanych.

Wskazać należy, że na podstawie zebranych informacji ułatwienia dla poszkodowanych obejmują przede wszystkim:
1.    Zwiększenie aktywności w działalności informacyjnej na terenach objętych szkodami (przekazywanie informacji telefonicznie, na stronach internetowych, w mediach elektronicznych i drukowanych, poprzez agentów wyłącznych lub pracowników pracujących bezpośrednio w terenie - mobilne biura),
2.    Aktywne docieranie do poszkodowanych (wykorzystanie agentów wyłącznych, brokerów i likwidatorów pracujących w terenie),
3.    Ułatwienia w zgłaszaniu szkód przez poszkodowanych (wydłużenie czasu pracy infolinii, zwiększenie obsady infolinii, przyjmowanie zgłoszeń przez agentów, zgłoszenia e-mailem, specjalne komunikaty na infolinii, dedykowane szybkie ścieżki w infoliniach, ułatwienia w zakresie identyfikacji umowy ubezpieczenia),
4.    Zwiększenie dostępności likwidatorów (wprowadzenie nadgodzin, przesunięcia pracowników, bezpośredni kontakt do likwidatora, rzeczoznawcy mobilni),
5.    Wprowadzenie wypłat zaliczkowych,
6.    Przyspieszone oględziny lub specjalna ścieżka wyceny szkody (na podstawie przekazanych przez poszkodowanego zdjęć i dokumentów, w trakcie rozmowy telefonicznej),
7.    Szybka ścieżka wypłaty odszkodowań (wypłaty odszkodowań do określonej kwoty na podstawie rozmowy telefonicznej, zwiększenie poziomu uprawnień dla likwidatorów do wydawania decyzji),
8.    Inne ułatwienia (pomoc psychologiczna dla poszkodowanych, aplikacje mobilne na telefony).

•    UKNF zwrócił się do banków kredytujących nieruchomości zniszczone przez nawałnice o przyspieszenie procedur związanych z cesjami umów ubezpieczenia na bank tak, aby poszkodowani mogli otrzymać odszkodowania bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń w możliwie najkrótszym terminie. Prośby w tym zakresie kierowane są do banków również przez zakłady ubezpieczeń.

•    UKNF otrzymał sygnały o rozpoczęciu na obszarach objętych szkodami działań podmiotów, które wprowadzają w błąd poszkodowanych twierdząc, że przyjęcie kwoty bezspornej lub wypłaty zaliczkowej zamyka drogę do otrzymania odszkodowania w pełnej wysokości w późniejszym okresie.

UKNF zwraca uwagę, że działania zakładów ubezpieczeń i dokonywane w procesie likwidacji szkód ustalenia, w szczególności wypłaty zaliczkowe czy wypłaty kwot bezspornych, mają na celu:
•    ograniczenie rozmiarów szkody poprzez umożliwienie zabezpieczenia mienia przed dalszym niszczeniem (wypłaty zaliczkowe),
•    jak najszybsze rozpoczęcie odtwarzania zniszczonego mienia na podstawie wstępnego oszacowania wysokości szkody (kwota bezsporna),
•    przełożenie dokonania dokładnej wyceny poniesionej szkody i ewentualnej dopłaty do faktycznie poniesionej szkody.

W załączeniu przekazujemy tabelę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi działań poszczególnych zakładów ubezpieczeń.