Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez osobę fizyczną wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 16 sierpnia 2017

W dniu 7 sierpnia 2017 r. osoba fizyczna1 złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z zachowaniem terminu określonego w art. 129 § 2 k.p.a. od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2017 r., która nakłada na nią karę pieniężną na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej w wysokości 10 000 zł wobec stwierdzenia naruszenia przez osobę fizyczną art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki Bumech S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ww. spółce poniżej 5% w styczniu 2017 r.


1Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.