Komunikat KNF dotyczący restrukturyzacji Lubuskiej SKOK

data aktualizacji 10 sierpnia 2017

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2017 r. jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Lubuska SKOK) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok. 

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lubuskiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Lubuskiej SKOK przez bank. 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Lubuskiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Lubuskiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 24 sierpnia 2017 r. włącznie

Aby uzyskać informacje o sytuacji Lubuskiej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.