Komunikat KNF dot. przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projektowana ustawa ma ułatwić udzielanie pomocy osobom, które z obiektywnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, oraz – co szczególnie ważne – wprowadza nowy instrument, który wspomaga dobrowolną restrukturyzację walutowych kredytów hipotecznych, oraz określa sposób jego finansowania. Obecny projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia. Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt z jednej strony, wraz z innymi, rekomendowanymi przez KSF działaniami, ustanawia rozwiązanie zachęcające banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych, a z drugiej, pozwala tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego.

Projekt ustawy wpisuje się w rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej. Zaleca przeznaczenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców również na inne formy wspierania procesu dobrowolnej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Służy temu wyodrębniony Fundusz Restrukturyzacji. Projekt przewiduje dobrowolność procesu restrukturyzacji. Zatem bank i kredytobiorca muszą zawsze osiągnąć porozumienie dotyczące warunków przewalutowania. Wymóg ten jest również zgodny z opiniami na temat ustawowej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wyrażanymi przez Europejski Bank Centralny. Podkreśla on, że rozwiązania ustawowe muszą być wprowadzane z zachowaniem dobrowolności dla obu stron.

Komisja Nadzoru Finansowego odnotowuje, iż projektowana ustawa wprowadza ramy prawne, definiujące zasady i schemat procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, ale nie wnika w rozwiązania wpływające na stabilność systemu finansowego. W tym zakresie projekt prezydencki przewiduje delegację dla Komisji Nadzoru Finansowego do wydania rekomendacji dla kredytodawców, określającej zasady wyznaczania kolejności dobrowolnej restrukturyzacji należności dobrowolnie restrukturyzowanych, mając na względzie stabilność systemu finansowego i sprawne wykorzystanie środków Funduszu Restrukturyzacji. W zakresie ustalania wysokości stawek dla kwartalnych wpłat kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz Fundusz Restrukturyzacyjny ustawa ustanawia jedynie górny ich limit. Rada Funduszu ustala wysokość stawek, który to mechanizm pozwala na uwzględnienie wpływu wpłat na stabilność systemu finansowego.

Podsumowując, Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy, który w odpowiedzialny sposób reaguje na zapotrzebowanie społeczne, nie powodując jednocześnie zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.