Komunikat z 365. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 r.

data aktualizacji 01 sierpnia 2017

W trzysta sześćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów2,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju3,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej4,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej5.

1.    Komunikat KNF dotyczący przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska S.A.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Ludmiły Agnieszki Falak-Cyniak na stanowisko członka Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.,
 • Jacka Tomasika na stanowisko członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.

3.    Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Nowelizacja uchwały ma na celu dostosowanie sposobu wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zadań z zakresu nadzoru nad bankami spółdzielczymi do funkcjonowania tych podmiotów – zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.) – w instytucjonalnych systemach ochrony, poza systemami ochrony oraz w sposób samodzielny.

Nowelizacja uwzględnia także przepisy art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996, z późn. zm.), poprzez wskazanie, iż zalecenia poinspekcyjne – w przypadku realizacji przez kontrolowany podmiot programu postępowania naprawczego, planu naprawy lub w sytuacji występowania groźby powstania straty – są przekazywane do wiadomości także Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy działalności poza zrzeszeniem.

Wydając pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie złożonego przez BS w Brodnicy wniosku, KNF uznała BS w Brodnicy za należycie przygotowany organizacyjnie do prowadzenia działalności jako bank niezrzeszony. Pod względem skali prowadzonej działalności mierzonej sumą bilansową BS w Brodnicy jest trzecim największym bankiem spółdzielczym spośród 555 działających na datę wydania decyzji. BS w Brodnicy jest drugim bankiem spółdzielczym w kraju, który będzie prowadził działalność poza strukturami funkcjonujących zrzeszeń.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

 • FENIGE Sp. z o.o.

Zakres świadczonych przez spółkę FENIGE Sp. z o.o. usług płatniczych obejmuje:

1)    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych);
2)    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach płatniczych);
3)    umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegające na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych);
4)    świadczenie usługi przekazu pieniężnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o usługach płatniczych).

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Komisja wyznaczyła następujące daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego: 

 • datę rozpoczęcia likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 1 września 2017 r., 
 • datę zakończenia likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 17 listopada 2017 r., 
 • datę przeniesienia aktywów Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego do Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 17 listopada 2017 r.

Zezwolenie na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego.

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Noble Securities S.A. na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającej nabywaniu na rachunek dającego zlecenie dwudniowych kontraktów na rynku kasowym na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.

8.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Caspar Asset Management S.A. na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- doradztwa inwestycyjnego,
- oferowania instrumentów finansowych.

9.     Komisja zezwoliła na zmianę statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.

Wynik głosowania KNF: za zezwoleniem na zmianę statutu: 5 głosów (M. Chrzanowski, A. Diakonow, P. Nowak, Z. Sokal, A. Kaźmierczak), 1 głos wstrzymujący się (J. Wojtyła).

10.   Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

11.   Komisja jednogłośnie nałożyła na Avivę Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej: Strona) zarządzany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że Strona naruszyła art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615, dalej ustawa zmieniająca), w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej Komisja) oraz spółki Sanok Rubber Company S.A. (dawniej Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A., dalej Spółka) o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki wynoszącego ponad 10% o co najmniej 2%, która nastąpiła 27 sierpnia 2015 r., oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych wobec stwierdzenia naruszenia  art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej, w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji oraz Spółki o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki wynoszącego ponad 10% o co najmniej 2%, która nastąpiła w dniu 13 stycznia 2017 r.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła, że doszło do dwukrotnego naruszenia prawa. Działania Strony – jako akcjonariusza Spółki – wypełniły przesłanki określone w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej oraz w art. 97 ust. 1a pkt 2 w związku z dwukrotnym naruszeniem art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu przed i po wejściu w życie ustawy zmieniającej. Pierwsze naruszenie polegało na niedokonaniu w terminie zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki wynoszącego ponad 10% o co najmniej 2%, w związku z transakcją nabycia akcji Spółki na rynku regulowanym z dnia 25 sierpnia 2015 r. Drugie naruszenie zaś na niedokonaniu w terminie zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki wynoszącego ponad 10% o co najmniej 2% w związku z transakcją nabycia akcji Spółki na rynku regulowanym z dnia 11 stycznia 2017 r.

Komisja wskazuje, iż art. 69 ustawy o ofercie nakłada na akcjonariuszy spółek publicznych obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Komisji oraz spółki, której akcje są przedmiotem transakcji, o zajściu każdego zdarzenia, w wyniku którego doszło do istotnej zmiany w rozkładzie ogólnej liczby głosów. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zdarzeń powodujących zmianę w rozkładzie sił w akcjonariacie, niezależnie od jej przyczyny. W art. 69 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, ustawodawca określił, że akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Art. 69 w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej stanowi, że akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.  Niezwłoczność oraz krótkie terminy maksymalne do przekazania takiego zawiadomienia realizować mają cel regulacji art. 69 ustawy o ofercie (w brzmieniu obowiązującym zarówno przed jak i po wejściu w życie ustawy zmieniającej), tj. zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Zmiany rozkładu ogólnej liczby głosów w spółce mogą stanowić sygnał dla rynku wpływający na kształtowanie się poziomu kursów akcji danej spółki, co ma szczególne znaczenie w przypadku gdy zmiany udziału dotyczą podmiotów instytucjonalnych, takich jak m. in. Strona postępowania. Zmiany w akcjonariacie takich podmiotów są analizowane przez pozostałych inwestorów ze szczególną uwagą. Jest ona podmiotem profesjonalnym, dysponującym odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz technicznymi, na który nałożone zostały wyższe standardy działania, a zatem powinna wdrożyć takie procedury wewnętrzne, które pozwolą jej na prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków.

Komisja ponadto wskazuje, że w (...)6. Naruszenia ustawy o ofercie będące przedmiotem niniejszego komunikatu nie są zatem pierwszymi, których dopuściła się Strona.

Istotnym jest, że dwukrotne niedokonanie przez Stronę w terminie przekazania do Spółki informacji o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce spowodowało, że Spółka nie mogła niezwłocznie opublikować w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie (w brzmieniu obowiązującym zarówno przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, jak i po wejściu w życie ustawy zmieniającej) informacji przekazanych jej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. To z kolei skutkowało tym, że uczestnicy rynku nie posiadali rzetelnej informacji dotyczącej struktury akcjonariatu spółki Sanok Rubber Company S.A. Przyczyniło się to do zachwiania jednej z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi, tj. zasady przejrzystości, o czym powyżej.

12.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Netfield S.A., na podstawie art. 233 ust. 1 pkt 2  ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych), karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych, w związku z naruszeniem art. 32a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez utrzymywanie na stronie internetowej multifund.pl informacji mogących wprowadzać uczestników funduszy lub potencjalnych uczestników funduszy w błąd oraz art. 32 ust. 9a ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z nieprzekazaniem do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentów, o których mowa w tym przepisie.

13.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 1 biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości 900 zł za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III kwartale 2015 r.

14.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

 • sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2017 r.,

15.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.

_____________________ 

1 M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a, 9 i 10 komunikatu.
2 P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2b komunikatu.
3 A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a, 2b, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 komunikatu.
4 J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 4, 7, 8, 11, 12 i 13 komunikatu.
5 Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a, 5, 7, 11, 12 i 13 komunikatu.
6Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.