Komunikat dot. restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK

data aktualizacji 31 lipca 2017

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 22 czerwca 2017 r. wpłynęło zgłoszenie od dwóch banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Biorąc pod uwagę wniosek jednego z tych banków dotyczący ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 8 sierpnia 2017 r. na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.