Wyrok WSA w Warszawie w sprawie odmowy zatwierdzenia statutu Kasy Krajowej

data aktualizacji 18 lipca 2017

W dniu 18 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) wydał wyrok, w którym oddalił skargę Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie na decyzję KNF z dnia 17 maja 2016 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia statutu Kasy Krajowej (sygn. VI SA/Wa 2381/16).

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku WSA wyjaśnił, że skarga nie zasługiwała  na uwzględnienie, ponieważ statut Kasy Krajowej  na dzień wydania przez KNF zaskarżonej był niezgodny z przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Sąd nie dopatrzył się również po stronie Organu nadzoru uchybień w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego.