Informacja o naborze do wykonania testów zastosowania Jednolitego Elektronicznego Formatu Sprawozdawczego (ESEF)

data aktualizacji 06 lipca 2017

Zgodnie z art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE, wszystkie roczne sprawozdania finansowe przygotowywane będą, od dnia 1 stycznia 2020 r., w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (ESEF).

W związku z wprowadzeniem ww. obowiązku przepisy przedmiotowej dyrektywy zobowiązują Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do:

  • dokonania analizy kosztów i korzyści implementacji formatu,
  • opracowania projektów standardów regulacyjnych w celu określenia formatu sprawozdawczości,
  • dokonania odpowiedniej oceny możliwych elektronicznych formatów sprawozdawczych,
  • przeprowadzenia stosownych testów praktycznych. 

W ramach realizacji kolejnego etapu prac nad ESEF, ESMA ogłosiła nabór do przeprowadzenia testów mających na celu przekształcenie raportu rocznego z formatu niestrukturyzowanego na iXBRL, dla wszystkich chętnych emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i którzy przygotowują skonsolidowane sprawozdania finansowe w MSR.

Uczestnictwo w przedmiotowych testach pozwoli na ocenę możliwości praktycznego wykorzystania ESEF, zgłoszenie uwag oraz ewentualnie przeprowadzenie niezbędnych zmian w taksonomii, co w konsekwencji doprowadzić ma do zagwarantowania porównywalności sprawozdań finansowych, a także do zredukowania kosztów i ułatwienia przygotowania sprawozdań. Dla emitentów biorących udział w testach zostanie zapewnione bezpłatne doradztwo przy przekształceniu ich raportu w format iXBRL oraz szkolenie na temat stosowania ww. formatu. Uczestnictwo w testach oraz odbycie szkolenia powinno znacznie ułatwić późniejsze korzystanie z ESEF.

Testy odbędą się w siedzibie ESMA w Paryżu w kilku turach w okresie pomiędzy końcem lipca a początkiem września 2017 r. Z uwagi na potrzebę zapewnienia uczestnictwa w testach dla przedstawicieli różnych Państw Członkowskich nie jest możliwe zapewnienie, iż każdy zainteresowany emitent zostanie zaproszony do przeprowadzenia testów. Preferowani będą emitenci, którzy sporządzają raporty w języku angielskim. Wykonanie testów poprzedzone zostanie szkoleniem online.

Zgłoszenia mogą być przesyłane bezpośrednio do ESMA do dnia 14 lipca br. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe, znajdują się pod adresem: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-volunteers-field-tests-european-single-electronic-format-esef.