Upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike

data aktualizacji 03 lipca 2017

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 3 lipca 2017 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike) – sygnatura akt  X GU 1010/17.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike. 

Jednocześnie, w ocenie Sądu, nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o głoszenie upadłości. 
 
Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK Nike będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

KNF zawiesiła działalność SKOK Nike  z dniem 2 czerwca 2017 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.