Komunikat z 361. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2017 r.

data aktualizacji 22 czerwca 2017

W trzysta sześćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów2
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Anity Bogusz na stanowisko członka Zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Szczecinie (bank przejmowany).

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy (bank przejmowany).

4. Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Bieszczadzka SKOK) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok. 

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Bieszczadzkiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez bank. 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 6 lipca 2017 r. włącznie

Aby uzyskać informacje o sytuacji Bieszczadzkiej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego działania przez Raiffeisen Landesbanken (RLB) oraz ich podmiotów dominujących w porozumieniu dotyczącym wykonywania uprawnień podmiotu dominującego Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). 

Zamiar działania w porozumieniu wiąże się z działaniami restrukturyzacyjnymi w Grupie Raiffeisen.

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania w związku z zamiarem dalszego udzielania tym bankom przez BGK poręczeń portfela kredytów studenckich, w ramach realizacji przez BGK Programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

7. Komisja zapoznała się z raportem: 

 • Pracownicze Programy Emerytalne w 2016 r., 
 • Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31.03.2014 -31.03.2017 wraz z Aneksem. 
8. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 
 • 27 czerwca 2017 r., 
 • 18 lipca 2017 r.,
 • 1 sierpnia 2017 r.,
 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.

____________________________

1M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 3, 4, 5 i 6 komunikatu.
2P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 6 komunikatu.
3Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 3, 4, 5 i 6 komunikatu.