Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK

data aktualizacji 10 stycznia 2017

W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wielkopolskiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Wielkopolskiej SKOK przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 24 stycznia 2017 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji Wielkopolskiej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.