Komunikat z 340. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2017 r.

data aktualizacji 10 stycznia 2017

1. W trzysta czterdziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju1,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową,
ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wielkopolskiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Wielkopolskiej SKOK przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 24 stycznia 2017 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji Wielkopolskiej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•  Pana Michała Herbicha na stanowisko członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A.

4. Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:

• AS Inbank z siedzibą w Tallinie (Estonia)

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania AS Inbank do:

1) Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez  AS Inbank w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:

• sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Estonii,
• sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez estoński system gwarancyjny,
• sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
• danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
• miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
• możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności AS Inbank i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega AS Inbank;

2) zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji;

3) udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu;

4) powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego;

5) zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe;

6) zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej  równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług), od oferty oddziału;

7) stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji;

8) powstrzymywania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych;

9) stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

6. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 2 biura usług płatniczych w wysokości po 500 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje.

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 31 stycznia 2017 r.
• 14 lutego 2017 r.
• 28 lutego 2017 r.
• 14 marca 2017 r.
• 28 marca 2017 r.
• 11 kwietnia 2017 r.

____________________________________ 
  1Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 5 i 6 komunikatu.