Komunikat z 342. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2017 r.

data aktualizacji 31 stycznia 2017

1. W trzysta czterdziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

2. Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 stycznia 2017 roku, jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków, na podstawie art. 289 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale 1/4 tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka.

Składki należne od banków na cele gwarantowania depozytów wyznaczane są z uwzględnieniem następujących elementów:

• podstawy wyznaczania, tj. wartości środków gwarantowanych w banku zobowiązanym do wniesienia składki na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, którego składka dotyczy;
• profilu ryzyka tego banku, uwzględniającego kategorie ryzyka: kapitału, płynności i finansowania, jakości aktywów, modelu prowadzenia działalności i zarządzania oraz potencjalnych strat Funduszu w przypadku niewypłacalności banku;
• przynależności do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).

Sposób określania profilu ryzyka  banku został ramowo określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględnienia tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, wymaga jednak uszczegółowienia w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez Fundusz, która podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Metoda będąca przedmiotem wniosku Funduszu zostanie po raz pierwszy zastosowana przy ustalaniu wysokości składek na rok 2017.

Metoda ma również zastosowanie do ustalania wysokości składek nadzwyczajnych, w przypadku gdyby została podjęta decyzja o ich pobraniu.

Metoda opracowana przez Fundusz jest w pełni zgodna z przepisami rozporządzenia.

Pod poniższym linkiem dostępne jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków:

https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/01/Rozporządzenie-Ministra-Rozwoju-i-Finansów-z-dnia-27-grudnia-2016-r.-w-sprawie-sposobu-określania-profilu-ryzyka-banków-i-oddziałów-oraz-uwzględniania-tego-profilu-w-wyznaczaniu-składek.pdf

3. Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 stycznia 2017 roku, jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas, na podstawie art. 290 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Kwoty składek na cele gwarantowania depozytów, należnych w danym roku od poszczególnych kas, są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale 1/4 tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy poszczególne kasy z uwzględnieniem następujących elementów:

• podstawy wyznaczania składek, tj. wartości środków gwarantowanych w kasie zobowiązanej do wniesienia składki, na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, którego składka dotyczy;
• profilu ryzyka kasy, uwzględniającego wskaźniki ryzyka należące do następujących kategorii: kapitału, płynności i finansowania, jakości aktywów oraz modelu prowadzenia działalności i zarządzania.

Podstawę wyznaczania składek określa art. 290 ust. 1 ustawy o BFG. Sposób określania profilu ryzyka kasy został w sposób ramowy określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas, wymaga jednak uszczegółowienia w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez Fundusz, która wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Metoda zostanie po raz pierwszy zastosowana przy ustalaniu wysokości składek na rok 2017. Ocena ryzyka kas dla celów kalkulacji składek na ten okres zostanie oparta na danych pochodzących ze sprawozdawczości przekazywanej przez kasy do KNF według stanu na 31 grudnia 2015 r., dostępnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Metoda ma również zastosowanie do ustalania wysokości składek nadzwyczajnych, w przypadku gdyby została podjęta decyzja o ich pobraniu.

Metoda opracowana przez Fundusz jest w pełni zgodna z przepisami rozporządzenia.

Pod poniższym linkiem dostępne jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas:

https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/01/Rozporządzenie-Ministra-Rozwoju-i-Finansów-z-dnia-27-grudnia-2016-r.-w-sprawie-sposobu-określania-profilu-ryzyka-SKOK-ów-oraz-uwzględniania-tego-profilu-w-wyznaczaniu-składek-na-fundusz-gwarancyjny-kas.pdf

 
4. Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o skreśleniu Investment Fund ManagersS.A. z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Komisja, przychylając się do wniosku strony, na podstawie art. 131 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie skreśliła z listy maklera papierów wartościowych.

Komisja, na podstawie art. 131 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie skreśliła też z listy maklera papierów wartościowych, w związku ze skazaniem prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia naruszenia przez zarządzany przez Spółkę fundusz SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki One-2-One Spółka Akcyjna, dotyczącego zmniejszenia w dniu 2 marca 2011 r. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce One-2-One Spółka Akcyjna poniżej 5%.

W ocenie Komisji niezwłoczna publikacja informacji dotyczących struktury akcjonariatu spółek publicznych ma istotne znaczenie dla akcjonariuszy spółek publicznych. Pozwala bowiem inwestorom na uwzględnienie takich informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 14 lutego 2017 r.
• 28 lutego 2017 r.
• 14 marca 2017 r.
• 28 marca 2017 r.
• 11 kwietnia 2017 r.

____________________________________ 
  1Pan A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 komunikatu.
  2Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 i 3 komunikatu