Komunikat z 344. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 lutego 2017 r.

data aktualizacji 14 lutego 2017

1.    W trzysta czterdziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego3.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Witolda Broniszewskiego na stanowisko członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
•    Pana Grzegorza Kukli na stanowisko członka Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw co do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Jana Motza akcji Penton Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 50% udziału w kapitale zakładowym.

4.    Komisja jednogłośnie skreśliła Kingsbridge Sp. z o.o. z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce FLUCAR S.A. na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 marca 2017 r.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Calatrava Capital S.A. karę pieniężną w wysokości
700 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczyła akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna4, wobec stwierdzenia, że spółka ta:
I. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, z późn. zm. dalej „Rozporządzenie”) w zw. z par. 58 i 59 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (dalej „MSR 39”) oraz w zw. z par. 28 zd. 1 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa (dalej „MSR 34”), przyjętych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L. 320 z 29 listopada 2008 r. str. 1-481, z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości udziałów w spółkach zależnych pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tych aktywów w kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2012 r.,
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 58 i 59 MSR 39 oraz w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości udziałów w spółce stowarzyszonej pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tych aktywów w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r. oraz w kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2012 r.,
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 46 i 48A MSR 39 oraz w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 poprzez niewłaściwe wyznaczenie wartości godziwej posiadanych akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. przy zastosowaniu technik wyceny zamiast w oparciu o ceny notowane na aktywnym rynku w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r. oraz w kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2012 r.
4.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 58 i 59 MSR 39 oraz w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług, udzielonych pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych oraz nabytych obligacji pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tych aktywów w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r. oraz w kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2012 r.,
5.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 58 i 59 MSR 39 oraz w zw. par. 28 zd. 1 MSR 34 poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości weksla pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tego składnika aktywów w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r. oraz w kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2012 r.,
6.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia w zw. z § 87 ust. 5 i 10 w zw. z par. 58 i 59 MSR 39 oraz w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości pożyczek akcji pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tych aktywów w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r. oraz w kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2012 r.,
7.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 9 z uwzględnieniem par. 12-14 i odpowiednio par. 59 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów” (dalej „MSR 36”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 oraz w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 poprzez nieoszacowanie wartości odzyskiwalnej wartości firmy, pomimo wystąpienia przesłanek utraty wartości tego składnika aktywów, oraz odpowiednio niedokonanie odpisu aktualizującego wartość wartości firmy w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r.,
8.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 87 ust. 5 i 10 Rozporządzenia w zw. z par. 12 MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” (dalej „MSR 27”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r.) (Dz. Urz. UE L. 360 z 29.12.2012 r., dalej „Rozporządzenie zmieniające”), poprzez nieobjęcie konsolidacją spółki Genesis Energy S.A. w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2012 r.;
II. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012 nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par.  12 MSR 27, poprzez nieobjęcie konsolidacją spółki Genesis Energy S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta za rok 2012;
    III. w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2012 nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta za rok 2012;
    IV. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2013 nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 36 lit. b i c MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (dalej „MSSF 7”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez niepełne ujawnienia dotyczące ryzyka kredytowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 12 MSR 27 poprzez nieobjęcie konsolidacją spółki Genesis Energy S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta za rok 2013;
    V. w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2013 nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 36 lit. b oraz c MSSF 7 poprzez niepełne ujawnienia dotyczące ryzyka kredytowego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b w zw. z § 91 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2016 poz. 860, dalej jako Rozporządzenie zmieniające) poprzez brak ujawnień dotyczących transakcji zawartej na warunkach innych niż rynkowe, w kontekście umowy zawartej przez Spółkę z jednostką zależną Calatrava Capital Fund (CY) Ltd, w sprawozdaniu z działalności Emitenta za rok 2013,
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta za rok 2013;
    VI. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014 nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 36 lit. b oraz c MSSF 7 poprzez niepełne ujawnienia dotyczące ryzyka kredytowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 58 i 59 MSR 39 poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości przeterminowanych, nierozliczonych należności, z których część uległa renegocjacjom co do terminu płatności, pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tych aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 20 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (dalej „MSSF 10”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez nieobjęcie konsolidacją spółki Genesis Energy S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
4.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta za rok 2014;
    VII. w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2014 nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:
1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 36 lit. b oraz c MSSF 7 poprzez niepełne ujawnienia dotyczące ryzyka kredytowego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 58 i 59 MSR 39 poprzez nieustalenie kwoty straty z tytułu utraty wartości przeterminowanych, nierozliczonych należności, z których część uległa renegocjacjom co do terminu płatności, pomimo istnienia obiektywnych dowodów utraty wartości tych aktywów w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w odniesieniu do oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sprawozdaniu zarządu z działalności emitenta za rok 2014.

KNF podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Prezentują one bowiem kompleksowy obraz emitenta i są źródłem wiarygodnych danych na temat jego sytuacji finansowej. KNF wskazuje, że na emitentów nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSR”). Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również  sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z tymi standardami. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
W przypadku Calatrava Capital S.A. KNF stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę.  Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa było wielokrotne oraz miało miejsce w długim okresie.

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów bieżących i okresowych w sposób i w terminach przewidzianych prawem. Raporty te powinny być sporządzone w sposób prawidłowy, rzetelny i kompletny. Terminowa i należyta publikacja tych informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym.
Zdaniem Komisji naruszenia dokonane przez Calatrava Capital S.A. w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanych raportów rocznych i raportów rocznych za lata 2012, 2013 i 2014 były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki. Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały charakter rażący.
Ponadto, biorąc pod uwagę zarówno liczbę dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż począwszy od 1 marca 2013 r. (data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku) do dnia 30 kwietnia 2015 r. (data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za rok 2014) uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki środków pieniężnych, bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu.
Ponadto z uwagi na wskazane powyżej wielokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, które miało charakter rażący, Komisja uznała, że w niniejszym przypadku zasadne jest zastosowanie również najdotkliwszej sankcji tj. bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Komisji zebrany w toku postepowania administracyjnego materiał uzasadnia stwierdzenie, że Emitent nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości. Jedynie zastosowanie tej sankcji, a nie wyłącznie nałożenie kary pieniężnej, pozwala Komisji Nadzoru Finansowego na eliminowanie z rynku regulowanego podmiotów, które w sposób rażący naruszają obowiązki określone w ustawie o ofercie uniemożliwiając tym samym podejmowanie przez inwestorów racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Podmioty takie zagrażają bowiem bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Zastosowanie tej sankcji ma również na celu ochronę inwestorów przed inwestowaniem w papiery wartościowe podmiotów rażąco naruszających przepisy prawa.

Jednocześnie określając termin, po upływie którego następuje wykluczenie papierów wartościowych, Komisja uznała, że 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna jest terminem, w ciągu którego inwestorzy będą mieli możliwość podjęcia decyzji co do dalszego zaangażowania w akcje Spółki.
Komisja w postępowaniu wykazała wielokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie, którymi ustawodawca obciążył emitentów papierów wartościowych lub spółki publiczne, a naruszenia te miały miejsce w okresie trzech lat. W ocenie Komisji właściwe i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących, poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo.

7.    Komisja zapoznała się z raportami na temat:
•    zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF;
•    sytuacji sektora ubezpieczeń po III kwartale 2016 r.

8.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    28 lutego 2017 r.
•    14 marca 2017 r.
•    28 marca 2017 r.
•    11 kwietnia 2017 r. 

____________________________

1Pan P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 i 6 komunikatu
2Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3 komunikatu.
3Pan A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2b, 4 i 5 komunikatu.
4Decyzja KNF w zakresie bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku: 1) jeśli spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; jeśli spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo); 2) jeśli spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF – w dniu doręczenia drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu.