Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Orco Property Group

data aktualizacji 17 lutego 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki: 

•    Orco Property Group SA z siedzibą w Luksemburgu od dnia 17 lutego 2017 r. 

z powodu zawieszenia obrotu instrumentami Spółki na rynku luksemburskim - Luxembourg Stock Exchange (XLUX), o czym KNF została poinformowana przez luksemburski organ nadzoru - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Zgodnie z art. 20 ust. 4c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi KNF, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu.