Komunikat z 346. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2017 r.

data aktualizacji 28 lutego 2017

1. W trzysta czterdziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju1,
• Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Marcina Żółtka na członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. 

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Praszcze oraz z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach (jako bankami przejmowanymi). 

4. KNF jednogłośnie zezwoliła spółce GraalS.A. na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r. 

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Ursus S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, ponieważ nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które rozpoczęły się w dniu 18 września 2013 r. i doprowadziły do zawarcia umowy, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2013 z dnia 24 września 2013 r.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowość w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego.

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku brakiem przekazania informacji o podjęciu negocjacji z innym podmiotem, a więc o zdarzeniu, z którym styka się większość emitentów w swojej praktyce biznesowej.

Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to informacje o każdym z tych etapów oraz o całym procesie mogą być uznane za informacje o charakterze precyzyjnym.

Typowym przypadkiem etapów pośrednich stopniowych procesów są toczące się negocjacje. Dodatkowo, jeśli informacja ta ma charakter cenotwórczy (tj. gdy jej treść pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na cenę instrumentu finansowego), wówczas należy dokonać kwalifikacji takiej informacji o podjęciu negocjacji jako informacji poufnej. Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama informacja dotycząca umowy zawartej w wyniku tych negocjacji. 

6. Analizując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej nałożeniem przez KNF kary na jedno biuro usług płatniczych w wysokości 900 złotych, Komisja jednogłośnie uchyliła w całości wcześniejszą decyzję oraz umorzyła w całości postępowanie administracyjne. 

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 14 marca 2017 r.
• 28 marca 2017 r.
• 11 kwietnia 2017 r.

____________________________

1Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 i 3 komunikatu.
2Pan Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 komunikatu.