Komunikat z 360. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2017 r.

data aktualizacji 13 czerwca 2017

W trzysta sześćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów1
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju, 
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Jarosława Matusiewicza na stanowisko prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.,
 • Jarosława Matusiewicza na stanowisko prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Ewy Jac na stanowisko członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 
 • Ewy Jac na stanowisko członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 
 • Magdaleny Pruchniewskiej na stanowisko prezesa Zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
 • Barbary Borowskiej na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
 • Agnieszki Frank na stanowisko prezesa zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli
 • Przemysława Jóźwiaka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie
 • Mirosławy Kortus na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu.

2. Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

 • Roberta Łosia na stanowisko prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Wynik głosowania KNF: 5 głosów za wyrażeniem zgody na powołanie (M. Chrzanowski, M. Pachucki, F. Świtała, A. Artwich, Z. Sokal), 1 głos przeciw (P. Nowak).

3. Komisja, odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez Raiffeisen Bank International AG („RBI”) jednogłośnie nie zaakceptowała propozycji zmiany sposobu realizacji złożonego zobowiązania inwestorskiego.

RBI zobowiązany jest przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną („IPO”) Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego stania się przez SG Financial Services Holding bezpośrednim podmiotem dominującym Euro Banku S.A. Zamiar stania się przez SG Financial Services Holding bezpośrednim podmiotem dominującym Euro Banku S.A. podyktowany jest zmianami strukturalnymi w grupie kapitałowej Societe Generale, których celem jest uproszczenie schematu grupy.

5. Komisja jednogłośnie wydała zezwolenie na świadczenie przez SkyCash Poland S.A. usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zakres świadczonych przez SkyCash Poland S.A. usług płatniczych obejmuje: 

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz prowadzenie wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku;
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
  - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
 • wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 u.u.p.
 • wydawanie instrumentów płatniczych; 
 • umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
 • świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

7. Komisja jednogłośnie zmieniła regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem zmian jest m.in. dostosowanie regulaminu do wymogu wskazanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co umożliwi wpisanie Sądu Polubownego przy KNF do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Inne zmiany umożliwiają elastyczne i dopasowane do bieżących potrzeb kształtowanie listy mediatorów przez Przewodniczącego KNF. Zmiany podyktowane są koniecznością utrzymania przez Sąd Polubowny wysokiej satysfakcji stron mediacji oraz wysokiej skuteczności postępowań mediacyjnych, co jest rezultatem powołania na mediatorów osób o najwyższych kwalifikacjach. Utrzymanie wysokiej jakości postępowań mediacyjnych wymaga pełnej samodzielności przy kształtowaniu listy mediatorów.

8. Komisja zapoznała się:

 • ze sprawozdaniem z wykonania Planu kontroli firm inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych na 2016 r.,
 • z informacją o działalności funduszy emerytalnych w I kwartale 2017 r.

9. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 27 czerwca 2017 r., 
 • 18 lipca 2017 r.,
 • 1 sierpnia 2017 r., 
 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.
____________________
 1.  P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5 i 6 komunikatu. 
 
2.Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 komunikatu.