Zawieszenie działalności SKOK Arka oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

data aktualizacji 11 maja 2016

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 11 maja 2016 r. działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Arka” w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Arka nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Arka zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Opinia z badania informacji finansowej SKOK Arka wpłynęła do KNF w kwietniu 2016 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Arka według stanu na dzień 27 sierpnia 2015 r. wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 21,8 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie ( ) 22,69%, co oznacza głęboką niewypłacalność.

SKOK Arka nigdy nie otrzymała pomocy finansowej z Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (Kasy Krajowej). W dniu 21 maja 2015 r. Kasa Krajowa poinformowała SKOK Arka i KNF, że obowiązek określony w art. 74c ust. 2 ustawy o skok wypełniła pismem z dnia 5 maja 2015 r. przekazując informację o odmowie udzielenia pomocy. W dniu 13 sierpnia 2015 r. Kasa Krajowa przekazała KNF kopię uchwały Zarządu Kasy Krajowej z dnia 27 lipca 2015 r., zgodnie z którą Zarząd Kasy Krajowej postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji dotyczącej wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. o pomoc stabilizacyjną dla SKOK Arka w zakresie wydłużenia okresu, na jaki została przyznana uchwałą Zarządu Kasy Krajowej z dnia 27 października 2014 r. – do czasu przeanalizowania sytuacji finansowej SKOK Arka pod kątem złożonego wniosku oraz ustalenia, czy wnioskowana pomoc wystarczy na ustabilizowanie jej sytuacji finansowej według aktualnych danych finansowych. Przy piśmie, które wpłynęło do KNF w dniu 11 września 2015 r. Kasa Krajowa przekazała kopię uchwały Zarządu Kasy Krajowej z dnia 21 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą Zarząd Kasy Krajowej postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji dotyczącej wniosku SKOK Arka z dnia 30 czerwca 2015 r. do czasu otrzymania wyjaśnień, czy dane przekazywane do Kasy Krajowej uwzględniają wycenę poszczególnych pozycji bilansowych według skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej  i przeanalizowania korekty lub nowego programu postępowania naprawczego SKOK Arka w celu ustalenia, czy wnioskowana pomoc wystarczy na ustabilizowanie sytuacji finansowej Kasy. Następnie pismem przekazanym do KNF w dniu 21 września 2015 r. Kasa Krajowa poinformowała o wydaniu negatywnej opinii do programu postępowania naprawczego SKOK Arka opracowanego na lata 2015–2021 (wskazując m.in. brak akceptacji głównych założeń tego programu) oraz – mając na uwadze nową sytuację zarządczą w Kasie po ustanowieniu zarządcy komisarycznego – o oczekiwaniu na wyniki przeprowadzonego w SKOK audytu w celu podjęcia decyzji w sprawie uruchomienia SKOK przyznanej pomocy. W dniu 9 listopada 2015 r. Kasa Krajowa przekazała KNF kopię uchwały z dnia 2 listopada 2015 r., zgodnie z którą Zarząd Kasy Krajowej postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji dotyczącej wniosku z dnia 6 października 2015 r. o pomoc stabilizacyjną dla SKOK Arka do momentu przedstawienia przez zarządcę komisarycznego programu postępowania naprawczego oraz wyników badania sprawozdania finansowego na koniec dnia poprzedzającego dzień objęcia Kasy zarządem komisarycznym, w celu ustalenia, czy wnioskowana pomoc wystarczy na spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 74c ust. 1 i 74k ustawy o skok oraz w celu ustalenia, czy działania naprawcze podejmowane przez zarządcę komisarycznego wraz z uzyskaną pomocą zapewnią ustabilizowanie Kasy w okresie trwania programu postępowania naprawczego. W dniu 8 lutego 2016 r. Kasa Krajowa przekazała KNF kopię uchwały z dnia 1 lutego 2016 r., zgodnie z którą Zarząd Kasy Krajowej podjął decyzję o zawieszeniu rozpatrywania wniosku o pomoc stabilizacyjną dla SKOK Arka z dnia 25 stycznia 2016 r. do momentu przedstawienia przez SKOK programu postępowania naprawczego oraz wyników z badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego w Kasie, jak również po przeanalizowaniu odpowiedzi Kasy na przygotowywane pismo Kasy Krajowej odnośnie założeń naprawczych zawartych we wniosku o pomoc stabilizacyjną, w celu ustalenia, czy wnioskowana pomoc wystarczy na spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 74c ust. 1 i 74k ustawy o skok oraz w celu ustalenia, czy działania naprawcze zapewnią ustabilizowanie Kasy w okresie trwania programu postępowania naprawczego. W dniu 19 lutego 2016 r. Kasa Krajowa przekazała KNF kopię uchwały z dnia 16 lutego 2016 r., zgodnie z którą Zarząd Kasy Krajowej postanowił odmówić udzielenia pomocy stabilizacyjnej SKOK Arka w oparciu o wniosek zarządcy komisarycznego z dnia 6 października 2015 r. i wniosek z dnia 25 stycznia 2016 r. W związku z brakiem pomocy finansowej z Kasy Krajowej niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Arka.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Arka w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Arka przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Arka, KNF poinformowała, że do dnia 9 maja 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Arka. W odpowiedzi na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Arka.

Według najnowszej sprawozdawczości na dzień 31 marca 2016 r., SKOK Arka posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 26,4 mln zł i wykazywała łączne straty do pokrycia w wysokości (-) 30,7 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 19,3 tys. członków SKOK Arka wynoszą 98,8 mln zł.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Arka ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Arka, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Arka i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.