Wyrok WSA w sprawie ustanowienia przez KNF zarządcy komisarycznego w SKOK Kujawiak

data aktualizacji 20 maja 2016

W dniu 19 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) dokonał publikacji  wyroku w sprawie VI SA/Wa 1911/15, w którym oddalił w całości skargę Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” z Włocławka (SKOK Kujawiak) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 12 czerwca 2015 r. w przedmiocie ustanowienia w tej kasie zarządcy komisarycznego.

W ustnych motywach uzasadnienia do wyroku, WSA podkreślił, że nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości w prowadzonym przez KNF postępowaniu administracyjnym, a w związku z tym działanie Komisji było prawidłowe i zgodne  z przepisami obowiązującego prawa.

WSA nie podzielił zarzutów skarżącej Rady Nadzorczej SKOK Kujawiak, podniósł natomiast, iż podejmując decyzję o ustanowieniu zarządy komisarycznego, KNF wykazała rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności SKOK Kujawiak, co dało podstawę do zastosowania środka nadzorczego określonego w art. 73 a ust. 1 ustawy o skok