Wyrok WSA w sprawie kary pieniężnej na TUW SKOK

data aktualizacji 04 listopada 2016

W dniu 4 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie nałożenia na TUW SKOK kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (sygn. akt VI SA/Wa 1683/16).

Z ustnych motywów wyroku wynika m. in., że Komisja Nadzoru Finansowego prawidłowo zinterpretowała oraz zastosowała przepisy prawa materialnego, jak również wykazała celowość wydania decyzji w ramach uznania administracyjnego.

Przepisy art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej stanowiły, że zakład ubezpieczeń ustala wysokość składek ubezpieczeniowych po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zaś składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz uchyleniem ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej aktualnie regulacje uprzednio zawarte w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ujęte zostały w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.