Termin wykluczenia akcji Cash Flow SA z obrotu na rynku regulowanym – złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 13 kwietnia 2016

W nawiązaniu do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) z dnia 12 kwietnia 2016 r. o terminie wykluczenia akcji Cash Flow SA z obrotu na rynku regulowanym, KNF zawiadamia, iż z dniem 13 kwietnia 2016 r. do Urzędu KNF wpłynął wniosek Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółka”) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 8 marca 2016 r. (doręczoną Spółce w dniu 25 marca 2016 r.).

Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego wykluczyła bezterminowo papiery wartościowe (akcje) Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. KNF orzekła, że skutek w postaci wykluczenia papierów wartościowych (akcji) Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

KNF wskazuje, iż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został nadany w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.) w terminie określonym w art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), tj. w dniu 8 kwietnia 2016 r. oraz został podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną w imieniu Spółki. W związku z powyższym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy spełnia wymogi formalne określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Powyższe oznacza, iż decyzja z dnia 8 marca 2016 r. wykluczająca bezterminowo papiery wartościowe (akcje) Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie jest ostateczna i prowadzone jest postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takiej sytuacji wykluczenie akcji Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, utrzymująca w mocy decyzję KNF z dnia 8 marca 2016 r. w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu, stanie się ostateczna (tj. w momencie jej doręczenia Spółce).