Termin wykluczenia akcji Cash Flow SA z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 12 kwietnia 2016

W dniu 8 kwietnia 2016 r. upłynął termin na złożenie przez spółkę Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółka”) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 8 marca 2016 r. (doręczoną Spółce w dniu 25 marca 2016 r.). Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wykluczyła bezterminowo papiery wartościowe (akcje) Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. KNF orzekła, że skutek w postaci wykluczenia papierów wartościowych (akcji) Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Do chwili obecnej do Urzędu KNF nie wpłynął wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, zatem przyjąć należy przy poniższym zastrzeżeniu, iż decyzja stała się ostateczna w dniu 9 kwietnia 2016 r. Ostatnim dniem obrotu akcjami Spółki będzie zatem dzień 9 maja 2016 r. (poniedziałek).

KNF zaznacza jednak, że Spółka miała możliwość nadania do dnia 8 kwietnia 2016 r. pisma zawierającego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.). Istnieje zatem możliwość, że wniosek ten w ciągu najbliższych dni wpłynie do Urzędu KNF, w wyniku czego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. W takiej sytuacji wykluczenie akcji Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, utrzymująca w mocy decyzję KNF z dnia 8 marca 2016 r. w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu, stanie się ostateczna (tj. w momencie jej doręczenia Spółce).