Termin wykluczenia akcji Alterco SA z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 28 kwietnia 2016

W dniu 22 kwietnia 2016 r. upłynął termin na złożenie przez spółkę Alterco SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 22 marca 2016 r. (uznaną za doręczoną Spółce w upływem dnia 8 kwietnia 2016 r.). Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wykluczyła bezterminowo papiery wartościowe (akcje) Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. KNF orzekła, że skutek w postaci wykluczenia papierów wartościowych (akcji) Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

Do chwili obecnej do Urzędu KNF nie wpłynął wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, zatem przyjąć należy przy poniższym zastrzeżeniu, iż decyzja stała się ostateczna w dniu 23 kwietnia 2016 r. Ostatnim dniem obrotu akcjami Spółki będzie zatem dzień 23 maja 2016 r. (poniedziałek).

KNF zaznacza jednak, że Spółka miała możliwość nadania do dnia 22 kwietnia 2016 r. pisma zawierającego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.). Istnieje zatem możliwość, że wniosek ten w ciągu najbliższych dni wpłynie do Urzędu KNF, w wyniku czego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. W takiej sytuacji wykluczenie akcji Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, utrzymująca w mocy decyzję KNF z dnia 22 marca 2016 r. w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu, stanie się ostateczna (tj. w momencie jej doręczenia Spółce).