Realizacja wypłat rekompensat dla byłych klientów FIT Domu Maklerskiego

data aktualizacji 25 marca 2016


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wraz z Komisją Nadzoru Finansowego informują, że trwa realizacja wypłat rekompensat dla byłych klientów (dalej: inwestor) firmy inwestycyjnej First International Traders Dom Maklerski S.A. (dalej: FIT DM), w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, że FIT DM nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów.

Wypłaty rekompensat dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn. zm.). Uprawnionymi do otrzymania rekompensaty są inwestorzy FIT DM, wskazani na liście inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat. Lista ta została sporządzona zgodnie z zasadami przewidzianymi w powyższej ustawie.

Wypłaty rekompensat dla osób objętych listą inwestorów uprawnionych, w wysokości  z niej wynikającej, są dokonywane przez Krajowy Depozyt na podstawie dyspozycji wypłaty rekompensaty składanych przez inwestorów. W przypadku osób, których roszczenie nie jest objęte listą inwestorów uprawnionych do wypłaty rekompensat, będą one mogły zwrócić się do Krajowego Depozytu o wypłatę rekompensaty, jednakże po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego prawo do otrzymania rekompensaty oraz jej wysokość.