Przejęcie Powszechnej SKOK przez Alior Bank

data aktualizacji 26 kwietnia 2016

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie* podjęła w dniu 26 kwietnia 2016 r. decyzję o przejęciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK) przez Alior Bank SA.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Powszechnej SKOK.

Z dniem 29 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w Powszechnej SKOK zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Powszechna SKOK wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 13,2 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 31,4%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 19,7 mln złotych.

W dniu 21 stycznia 2016 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia Powszechnej SKOK pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez Powszechną SKOK.

W dniu 22 marca 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Powszechnej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Powszechnej SKOK przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, KNF poinformowała, że do dnia 5 kwietnia 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK.

W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od dwóch banków (jednego banku komercyjnego i jednego banku spółdzielczego), KNF w dniu 5 kwietnia 2016 r. jednogłośnie dodatkowy termin do dnia 20 kwietnia 2016 r. włącznie na osiągnięcie przez któryś z tych dwóch banków porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 20g ustawy o BFG oraz na wyrażenie zgody na przejęcie Powszechnej SKOK w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok. Następnie w dniu 21 kwietnia 2016 r. w związku z podtrzymaniem przez jeden z banków zainteresowania udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, termin ten został przez KNF jednogłośnie przedłużony do dnia 26 kwietnia 2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. bank, który dokonał zgłoszenia, tj. Alior Bank SA, w związku z osiągnięciem porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG, wyraził zgodę na przejęcie Powszechnej SKOK, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

Według sprawozdawczości na koniec marca 2016 r., Powszechna SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 15,1 mln złotych, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 45,4% oraz wykazywała łączne straty na kwotę (-) 20,8 mln złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 23,6 tys. członków Powszechnej SKOK wynoszą 42,1 mln złotych.

Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie Powszechnej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej Powszechnej SKOK wynosi 0,1% wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w Powszechnej SKOK depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia Powszechnej SKOK przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków Powszechnej SKOK wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA.

Z dniem 27 kwietnia 2016 r. zarząd majątkiem Powszechnej SKOK obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 czerwca 2016 r. Powszechna SKOK zostanie przejęta przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK. 


_________________________
*W głosowaniu KNF brali udział: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, J.Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.