Przejęcie Banku BPH przez Alior Bank i podział Banku BPH

data aktualizacji 19 lipca 2016

W związku z zamierzoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA i Alior Bank SA transakcją mającą skutkować przejęciem przez Alior Bank SA działalności Banku BPH SA z wyłączeniem działalności hipotecznej, KNF jednogłośnie wydała trzy niezbędne decyzje w przedmiocie:

  • braku sprzeciwu, co do zamiaru Alior Banku SA oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA bezpośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji Banku BPH SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym tego banku,
  • braku sprzeciwu, co do zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o. stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH SA od dnia nabycia akcji Banku BPH SA przez Alior Bank SA do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku SA w związku z podziałem Banku BPH SA, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH SA w wyniku podziału Banku BPH SA, 
  • zezwolenia na podział Banku BPH SA w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Alior Bank SA części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. „działalności hipotecznej Banku BPH”, obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA) oraz odpowiedzialność Banku BPH SA związaną z tymi podmiotami.